ปาร์ตี้สาวสวย

ในการวิจัยขอบเขตของการศึกษาได้กำหนดไว้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างและประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเอกชน
หนึ่งแบ่งตามคณะที่ศึกษาคือคณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติจำนวน 1,862 คน
ใช้สูตรการคำนวณของทาโร่ยามาเนะ (อ้างถึงในบุญชมศรีสะอาดที่ 2010) ในระดับของ
ขนาดตัวอย่างคือ 329 และขนาดตัวอย่างคือ 329
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระประกอบด้วย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์เช่นเพศอายุคณะที่ศึกษารายได้
2. พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียเช่นประเภทของสินค้าที่เลือกซื้อ
ผ่านโซเชียลมีเดียเหตุผลที่คุณเลือกซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียมากที่สุด
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของคุณผ่านโซเชียลมีเดียคือสิ่งที่คุณซื้อมากที่สุด
ผลิตภัณฑ์ผ่านโซเชียลมีเดียคุณช็อปออนไลน์บ่อยแค่ไหน? ส่วนใหญ่คุณซื้อผลิตภัณฑ์
ผ่านโซเชียลมีเดียเกือบตลอดเวลาคุณใช้วิธีการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างไร
บ่อยที่สุดและบริการเพิ่มเติมใดบ้างที่คุณต้องการเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อมากที่สุดผ่านชุมชนออนไลน์
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์คือปัจจัยทางสังคมเช่น
ส่วนประสมการตลาดปัจจัยจำหน่ายปัจจัยกระบวนการปัจจัยด้านทัศนคติ
ปัจจัยที่เชื่อถือได้และการตัดสินใจซื้อ
ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย
ขอบเขตของระยะเวลาการวิจัย
ระยะเวลาของการศึกษานี้คือกันยายน – ธันวาคม 2017
วิธีการวิจัย
การศึกษาอิสระเกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโซเชียลของกลุ่ม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ
การวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา
เครื่องมือวิจัย สาวเย็ด ย็ดเกาหลี น่าเย็ด
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่แบ่งเป็น 4 ชุด
เมื่อไหร่
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศอายุคณะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ
คนส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียทำอะไร มันเป็นประเภทที่จะเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับความจริงเพียงคำตอบ
เดียว
ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่น
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกผ่านโซเชียลมีเดียเหตุผลที่คุณเลือกซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียมากที่สุด
ใครที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด จำนวนเงินที่คุณ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านชุมชนออนไลน์คุณช็อปออนไลน์บ่อยแค่ไหน ส่วนใหญ่คุณจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อใด? คุณยังใช้วิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านโซเชียลมีเดีย
วิธีใดบ่อยที่สุด และบริการใดที่คุณต้องการเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคม
ออนไลน์มากเป็นประเภทของตัวเลือกที่ตอบความจริงของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการซื้อผ่านสื่อโซเชียล
ออนไลน์รวมถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดปัจจัยด้านพนักงานปัจจัยด้านกระบวนการ
ในด้านทัศนคติปัจจัยความเชื่อมั่นและปัจจัยการตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นระดับการประมาณการ
(มาตราส่วนการให้คะแนน) แสดงระดับความสำคัญ 5 ระดับ ได้แก่ สูงสุดสูงปานกลางต่ำและต่ำ
มากที่สุด

About: admin